Ares von Akima

Jimeva WelshTemptation

Astra vom Kaiserwald

  

  Progeny/Nachkommen
out of past Dogs / aus ehemaligen Hunden